ДГ Незабравка
Детска градина в с. Петко Каравелово

Мисия, визия и цели

МИСИЯ НА ДЕТСКА ГРАДИНА „НЕЗАБРАВКА“МИСИЯ НА ДЕТСКА ГРАДИНА „НЕЗАБРАВКА“


Мисия: Детска градина, която предлага в условията на смесена по възраст  и етнически състав група, много добра подготовка на децата за училище съобразно ДОС по предучилищно образование за физическо, познавателно, езиково, социално-нравствено, личностно-творческо развитие на децата в условията на осъзнато прилагане на играта, като основен метод, подход и дейност от педагозите, екологосъобразно възпитание и мъдро ръководство на принципа на доверие и прозрачност.

 • Реализиране на адекватна програмна система, която да осигурява в условията на смесена по възраст група подготовка на децата за училище съобразно ДОС по предучилищно образование и достатъчно игрова дейност за всички деца;
 • Грижа и възпитание в култура и доверие на взаимоотношенията между деца-учители-родители в детска градина „Незабравка”
 • Превърщане на детската градина в център за игри, възможност за развитие личността на детето, общуване с деца и възрастни и хармонично взаимодействие с природата
 • Поддържаща квалификация на учителите за прилагане на конструктивния подход, в която поставят детето в ситуация на изказване и задаване на въпроси; добър имидж сред родителската общност и селищна общественост
 • Съпричастна и отзивчива родителска общност 


ВИЗИЯ НА ДЕТСКА ГРАДИНА „НЕЗАБРАВКА“


ДГ „Незабравка“ очертава своето бъдещо развитие като образователно-възпитателна институция с конкурентно утвърждаващ се облик, основаващ се на съвременния възглед за образование и за развитие на индивидуалната детска личност, гарантиращи: 


 • Право на образование и задължително предучилищно обучение; 
 • Приобщаващо образование, като неизменна част от правото на образование; 
 • Реализиране на ДОС, като съвкупност от задължителните изисквания за резултатите в системата на предучилищното образование, както и условията и процесите за тяхното постигане; 
 • Полагане на основите за учене през целия живот, осигуряващи физическото, познавателното, духовно-нравственото, социалното, емоционалното и творческо развитие на децата, отчитайки значението на играта в процеса на педагогическото взаимодействие;
 • Реализиране на педагогическо взаимодействие в основни и допълнителни форми;
 • Прилагане на програмната система, като част от стратегията за развитието на ДГ и в съответствие с ДОС за предучилищно образование; 
 • Участие на педагогическите специалисти във формирането на политики за развитие на ДГ;
 • Опазване живота и здравето на децата по време на образователния процес и в други дейности;
 • Зачитане правата и достойнството на децата и осъществяване на сътрудничество със заинтересованите страни;
 • Поддържане и повишаване на квалификацията, съобразно политиките за организационно развитие на ДГ и съобразно специфичните потребности на децата за подобряване качеството на образованието им; 
 • Съхраняване уникалността на личността на всяко дете и стимулиране на детското развитие;
 • Изграждане на положително отношение към обучаващия процес и пълноценна подготовка на децата за училище;
 • Изграждане на ценностна система у децата; 
 • Утвърждаване на ритуално-символна система; 
 • Прилагане на иновативни и ефективни подходи за съвременно обучение; 
 • Създаване на условия за професионално развитие и себеизява на педагогическите специалисти, чрез система за квалификация; 
 • Участие в  образователни проекти; 
 • Утвърждаване на позитивна стратегия в сътрудничество със семейството и с обществени организации и институции. 

ЦЕЛИ НА ДЕТСКА ГРАДИНА„НЕЗАБРАВКА“


Поставяйки детето във фокуса на своето внимание, непосредствените цели на детската градина са насочени към: 

 • Интелектуалното, емоционалното, социалното духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всяко дете в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му.
 • Съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност.
 • Осъзнаване на своята културна идентичност. Усвояване на знания за различни измерения на културните идентичности, за основни характеристики на интеркултурните отношения и формиране на позитивно отношение към разнообразието във всички области на човешкия живот, както и умения и нагласи за конструктивни взаимодействия в мултикултурна среда.
 • Стимулиране на участието на децата в пресъздаването на традиции и обичаи с цел изграждане у тях на нравствени и естетически ценности;
 • Осигуряване на безопасна и здравословна социална и физическа среда за деца и учители.
 • Подобряване на физическото развитие и дееспособността на децата.
 • Социализация на детето в  предучилищна възраст. 
 • Активно сътрудничество за пълноценно участие на родителската общност в общата грижа за децата – прилагане на принципните изисквания за устойчиво развитие на детската градина. 
 • Ранно откриване на заложбите и способностите на всяко дете. 
 • Мотивираност на педагогическата колегия за утвърждаване на образователните дейности, като процес и резултат с качествено-иновативни критерии;