ДГ Незабравка

Детска градина в с. Петко Каравелово

 

Детската градина Незабравка създава всички условия за стимулиране разностранното и безграничното обогатяване на всички аспекти от детския живот, дава възможност на детето да се самоутвърждава, да проявява своята свободна инициатива, нарастваща компетентност и творческа сила. 

Чрез организираните форми на обучение и възпитание се създават условия за изразяване на личната позиция, за фокусиране върху силните страни в действията на детето, което позволява изграждането на атмосфера на добронамереност в подготовката му за училище. 

Детската градина разполага с екип от висококвалифицирани педагози, които развиват потенциала и творческите способности на децата. Работим успешно в екип с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование- област Велико Търново.