ДГ Незабравка
Детска градина в с. Петко Каравелово

Проект BG05M2OP001-3.023 МИГ Павликени - Полски Тръмбеш 06 "Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони" по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-202