ДГ Незабравка
Детска градина в с. Петко Каравелово

За родителите

ПРАВИЛА ЗА РОДИТЕЛЯ

 1. Право и задължение на родителите е да подпомагат детската градина при обучението и възпитанието на техните деца.
 2. Родители, които не осигуряват присъствие на децата си в детската градина за времето ,през което те подлежат на задължително обучение,се наказват с глоба съгласно ЗПУО и се лишават от семейни помощи за деца.
 3. Родителите имат право :
 • да изискват условия за пълноценното обучение и възпитание на децата
 • На пълна информация за развитието на техните деца
 • На педагогическо съдействие и консултации от учителите
 • Да създават свои органи – Обществен съвет,родителски активи
 • Да подпомагат дейността на детската градина
 • Да избират извънучилищни форми на обучение на децата си
   

Родителите са длъжни:

 • да водят редовно децата си на детска градина
 • да оказват помощ и съдействие на учителите за качествено обучение на техните деца
 • да създават добри навици за учебна дейност у своите деца
 • да посещават родителските срещи,за да се осведомяват за състоянието на детето си
 • да поддържат връзка с учителите и отношение  на  уважение към учителският  труд
 • да уведомяват писменно Директора при отсъствие на детето по семейни причини
 • да подбират и контролират телевизионните предавания,които гледа детето им
 • да контролират времето,което детето отделя за занимание с компютър
 • да помагат на децата си за организиране и спазване на добър дневен режим
 • да дават добър пример на децата си,да ги възпитават в уважение към детската градина,учителите и помощният персонал
 • да посещават мероприятията в детската градина и да съдействат за тяхното провеждане
 • да изпращат детето си на детска градина в добър и прегледен външен вид
 • да не влизат в пререкания с персонала на детското заведение.