ДГ Незабравка
Детска градина в с. Петко Каравелово

Прием

ПРИЕМ И ОБХВАТ НА ДЕЦАТА

 

Постъпването на децата в детската градина става по желание и по избор на родителите или настойниците.

 1. (1) В детска градина „Незабравка“ записването на деца се осъществява целогодишно и при наличие на свободни места.

(2) Приемът на децата се организира от директора на детската градина и в съответствие с Наредба на общинския съвет за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Полски Тръмбеш.

(3) За приемане на дете в детската градина родителите представят следните документи:

 1. Писмено заявление до директора на детската градина.
 2. Копие от акта за раждане на детето.
 3. Медицински документи, в съответствие с Наредба № 3 от 2007 г. на МЗ:
 • Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар.
 • Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии.
 • Еднократен отрицателен резултат от изследване за чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в ДГ.
 • Изследване на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в ДГ.
 • Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето, съгласно изискванията на Наредба № 15 от 2005 г.
 • Медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болни, три дни преди постъпване на детето в ДЗ.
 1. Решение на РЕПЛР към РУО – Велико Търново за насочване на дете със СОП за приобщаващо образование (ако има такова).

(5) Информация за условията на работа, процедурата по приема и необходимите документи за постъпване на дете в детската градина, родителите получават от сайта на детската градина и/или от директора.

(6) Информацията за приетите деца се оповестява публично чрез сайта на детското заведение и информационните табла за родителите и се оповестяват наличните свободни места.

(7) За отказ от постъпването на детето в детска градина „Незабравка“ се смята:

 1. Незаписано дете в определения срок след оповестяване на резултатите по приема;
 2. Непостъпило в детската група дете до 15 септември на текущата година без да са оповестени уважителни причини за това;
 3. Отсъствието на дете в продължение на повече от 30 дни без да са оповестени уважителни причини за това;
 4. Деца, на които не са извършени задължителните за възрастта имунизации, не се приемат в детското заведение.

Такъв прием може да бъде осъществен по изключение, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени от имунизиране с протокол от РИОКОЗ.

 1. (1) Задължение на детската градина е да приема за приобщаващо образование деца със специални образователни изисквания и/или с хронични заболявания.

(2) Децата със СОП и/или с хронични заболявания при необходимост получават съответстващо ресурсно подпомагане и се обучават по специално изготвена за целта индивидуална учебна програма.

 1. Не се допуска отказ за приемане на дете по дискриминационни причини.
 2. Родителите се запознават срещу подпис с настоящия правилник.
 3. При постъпване на децата в детска градина „Незабравка“:
 4. родителят е длъжен да уведоми медицинската сестра и учителите за специфични здравословни проблеми и особености на поведението и развитието на детето;
 5. родителят предоставя подробни и коректни данни за връзка при необходимост – адрес, личен телефонен номер и телефонен номер и име на личния лекар на детето.

 

Прикачени документи

Наредба